دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

Grand B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Grand A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

KG1 From Foundation

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

KG3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Higher B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Higher A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

EL B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

EL A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

KG2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

تربیت مربی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

ucmas

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

C7-2

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

C7-1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

C6-4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

C6-3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم سوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم دوم

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

ترم اول

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 12

جزئیات دوره و ثبت نام

نقاشی

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

فستیوال استانی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام

خلیج فارس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

المر

مدت: 2 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه علمی آزاد بیان