دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

6B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

6A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

5A ورودی از 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

5A ورودی از 2S

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام

3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 20

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه علمی آزاد بیان