دوره ها

در این فرم می توانید دوره های آموزشی این شعبه را مشاهده فرمایید

دپارتمان ها

IGE

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 5

جزئیات دوره و ثبت نام

Grand B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

foundation( شهرک فجر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Basic(شهرک فجر)

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Grand A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

تقویتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 8

جزئیات دوره و ثبت نام

سرعتی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 10

جزئیات دوره و ثبت نام

خصوصی

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 1

جزئیات دوره و ثبت نام

KG1 From Foundation

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

KG4

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

KG3

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Advance

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Higher B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Higher A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Inter A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

EL B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

EL A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

KG2

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Basic

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

KG1

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

Foundation

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 14

جزئیات دوره و ثبت نام

1B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2A

مدت: 1 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3A ورودی از 2B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3A ورودی از 1S

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

6B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

6A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5A ورودی از 4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

5A ورودی از 2S

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

4A

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

3B

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 16

جزئیات دوره و ثبت نام

ucmas

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0

جزئیات دوره و ثبت نام
آموزشگاه علمی آزاد بیان